Deklaracja ochrony danych

Przedsiębiorstwo item Industrietechnik GmbH („item”, „my” lub „nas”) bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność w zakresie ochrony danych. Ochrona prywatności naszych klientów i ich danych osobowych ma w związku z tym dla nas szczególnie istotne znaczenie. Dlatego chcemy udostępnić tę deklarację ochrony danych, zawierającą dokładne informacje, jakie dane osobowe i przez kogo zbierane są podczas wizyty na naszej witrynie internetowej oraz jak są one wykorzystywane. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zgodnie z treścią tej deklaracji ochrony danych oraz mających zastosowanie prawnych przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).

1. Administrator

Niniejsza witryna internetowa („witryna internetowa”) prowadzona jest przez item. Administratorem przetwarzania danych osobowych w ramach tej witryny jest zgodnie z przepisami RODO:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

tel.: +49 / 212 / 65 80 -300

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także prośby o informacje, wnioski czy skargi należy zawsze kierować do nas.

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych:

item Industrietechnik GmbH
DATENSCHUTZ
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

e-mail: datenschutz(at)item24(dot)com

2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, cele przetwarzania, ich podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Pod pojęciem „danych osobowych” należy rozumieć wszelkie szczegółowe informacje na temat osobistej czy faktycznej sytuacji zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to na przykład takie dane, jak nazwisko, adres czy numer telefonu. 

Danych osobowych nie stanowią informacje czysto statystyczne / zagregowane, których nie da się połączyć z osobą, której dane dotyczą, przykładowo liczba użytkowników danej strony internetowej.

2.1 Dane o użytkowaniu zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej 

Jeżeli w ramach użytkowania naszej witryny internetowej nie dochodzi do logowania się, rejestrowania czy innego przekazywania informacji, item – podobnie jak każda inna witryna internetowa – zbiera jedynie te dane, które są automatycznie przesyłane przez przeglądarkę, aby wizyta na naszej witrynie była możliwa. Te tzw. dane o użytkowaniu protokołowane są w plikach dziennika serwera. 

Chodzi przy tym o następujące dane: 

 • adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, z którego realizowany jest dostęp do witryny internetowej;
 • adres internetowy witryny, z której wywołano naszą witrynę internetową (tzw. URL pochodzenia lub referera); 
 • nazwa dostawcy usług, za pośrednictwem którego realizowany jest dostęp do witryny internetowej;
 • nazwa otwieranych plików lub informacji;
 • data i godzina oraz czas ich otwierania;
 • przesyłana ilość danych;
 • system operacyjny i informacje o przeglądarce internetowej komputera uzyskującego dostęp do witryny internetowej;
 • kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanych danych”). 

Wymienione wyżej adresy IP i informacje o pliku dziennika są z przyczyn bezpieczeństwa (np. w celu identyfikacji nieupoważnionego dostępu) przechowywane przez item przez ograniczony okres czasu. Dane przetwarzamy odpowiednio na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO. 

Plik dziennika jest usuwany po upływie siedmiu dni, chyba że jest on potrzebny do wyjaśnienia lub udowodnienia konkretnych przypadków naruszenia prawa, które zostały ujawnione w okresie przechowywania.

 

2.2 Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji na naszej witrynie internetowej

Zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe podane w ramach zakładania konta użytkownika (i) w celu udostępniania informacji o naszych produktach i usługach oraz (ii) tworzenia podstaw, wykonywania i zarządzania zawieranymi przez nas umowami. Pełna realizacja procesu zakupu następuje przy tym tylko za pośrednictwem domeny item24.de, poprzez inne domeny item można jedynie pobrać katalog produktów i usług udostępniony online.

Rejestracja i założenie konta użytkownika są konieczne, aby móc otwierać informacje o produktach i usługach oraz w pełni realizować transakcje za pomocą domeny item24.de.

Przetwarzamy następujące dane, konieczne do rejestracji (o ile nie zostały one poniżej określone jako „informacja dobrowolna”):

 • imię i nazwisko; 
 • adres e-mail;
 • nazwa firmy;
 • adres;
 • kraj;
 • numer telefonu;
 • branża;
 • wielkość przedsiębiorstwa („informacja dobrowolna”);
 • dziedzina działalności rejestrującej się osoby („informacja dobrowolna”);
 • hasło ustalone przez użytkownika.

W celu prowadzenia sprzedaży online, tzn. tworzenia podstawy, wykonania i zarządzania umowami zawartymi przez nas za pośrednictwem domeny item24.de, zbieramy ponadto następujące informacje:

 • numer identyfikacji podatku VAT (bez podania którego nie można zawrzeć z nami umowy); 
 • informacje płatnicze lub dane rachunku bankowego;
 • dane wysyłkowe (takie, jak na przykład adres rachunku i dostawy, o ile różnią się one od podanego już adresu).

Informacje, jakie posiadamy w celu zarządzania kontem użytkownika, są przez nas przechowywane, dopóki konto użytkownika jest aktywne. 

Te dane przetwarzamy, aby móc udostępniać nasze usługi i produkty w ramach wypełniania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO.

Dane zapisywane przy zakładaniu konta użytkownika mogą zostać wycofane. Dane te (za wyjątkiem informacji o branży, wielkości przedsiębiorstwa i dziedzinie działalności) można zawsze zmienić lub usunąć konto w strefie klienta. Informacje dotyczące transakcji online dokonywanych przez użytkowników przechowujemy przez okres 6 lat.

2.3 Dane osobowe w ramach spersonalizowanej komunikacji e-mail

Aby móc regularnie przekazywać informacje o naszym przedsiębiorstwie i naszych ofertach, oferujemy komunikację e-mail o usługach i produktach item, sprofilowanych pod kątem użytkownika, tj. takich, którymi może on być zainteresowany. To samo dotyczy komunikacji e-mail związanej z naszym blogiem item czy webinariami item. Można się zarejestrować, aby odbierać te e-maile. W tym celu używamy systemu Eloqua, opisanego dokładniej w rozdziale 3.5. Podczas rejestracji i jej potwierdzania zapisywany jest adres IP wraz z czasem rejestracji, aby w razie wątpliwości móc udokumentować rejestrację. W ramach rejestrowania się do tej komunikacji e-mail zbieramy ponadto następujące dane:

 • e-mail; 
 • imię i nazwisko;
 • zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • inne udzielone przez nią informację.

Z naszej komunikacji e-mail można w każdej chwili zrezygnować, korzystając z adresu datenschutz@item24.com oraz klikając na odpowiedni link wyrejestrowania się, podany w każdym z tych e-maili.

Przedmiotowe e-maile przesyłamy na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Informacje, które zapisujemy w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, aby móc przesyłać naszą komunikację e-mail sprofilowaną pod kątem określonych użytkowników oraz inne informacje o naszych produktach i usługach, przechowujemy dopóki są oni zainteresowani naszymi powiadomieniami marketingowymi. 

2.4 Analiza strony internetowej i marketing

Aby umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w punkcie 3.

2.5 Platforma edukacyjna online „item Academy”

2.5.1 Obszar publiczny

item Academy jest platformą edukacyjną do prowadzenia szkoleń online, prezentowania instrukcji krok po kroku i instruktażowych filmów wideo dotyczących budowy maszyn i świata produktów item. Aby móc korzystać z item Academy, należy najpierw zarejestrować się na naszej witrynie internetowej. Obowiązkowe dane wymagane do rejestracji na naszej witrynie internetowej to:

 • imię i nazwisko; 
 • firma; 
 • ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj; 
 • telefon, rodzaj przedsiębiorstwa i adres e-mail. 

Po udanym zarejestrowaniu się w item, można następnie założyć konto w „item Academy”. W chronionej strefie klienta można zarządzać, zmieniać i usuwać wszelkie dane. 

Kiedy użytkownik jest zalogowany, informacja ta wyświetlana jest innym zalogowanym użytkownikom, aby mogli się z nim kontaktować („wyświetlanie obecności / kto jest online”). Funkcję te można zdezaktywować na swoim profilu. Inne dane o użytkowniku mogą być wyświetlane innym użytkownikom, jeżeli na danym koncie wybrane zostaną odpowiednie ustawienia. Wpisy dokonane przez użytkownika na forum czy na czacie mogą być czytane tylko przez zarejestrowanych użytkowników i są anonimizowane po usunięciu przez użytkownika konta w item Academy. 

Przetwarzamy również dane o postępach w nauce użytkownika poprzez protokołowanie, jakie szkolenia zostały przez niego rozpoczęte, jakie nie, jakie zostały zakończone, a jakie nie. Na podstawie ustalonych danych o postępach w nauce użytkownika na adres e-mail podany w ramach rejestracji przesyłany jest użytkownikowi nieodpłatny, indywidualnie sprofilowany pod jego kątem materiał szkoleniowy, informacje o produktach, dane, informacje, ryciny, plany, rysunki, obliczenia, instruktaże wykonawcze, instrukcje montażowe, opisy produktów, instrukcje ustawiania oraz inne dokumenty. Zastrzegamy sobie ponadto możliwość telefonicznego kontaktu z użytkownikiem w tym celu. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać innych dokumentów przez e-mail lub informacji telefonicznych, można zrezygnować z tej opcji w ramach swojego profilu użytkownika i/lub poinformować nas o tym. 

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach item Academy stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. 

Informacje, jakie posiadamy w celu zarządzania kontem czy profilem online użytkownika, są przez nas przechowywane dopóki konto czy profil użytkownika jest aktywne. 

2.5.2 Obszar wewnętrzny dla pracowników item

Po pomyślnym zarejestrowaniu się w item Academy pracownicy item otrzymują obok dostępu do strefy publicznej także dostęp do wewnętrznej strefy pracowniczej. Jeśli użytkownik nie chce zarejestrować się w item Academy, to zapewnimy mu dostęp do strefy wewnętrznej. W strefie wewnętrznej item Academy użytkownik może brać udział w szkoleniach pracowniczych, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zawodowe lub pomyślnie ukończyć wymagane przez firmę szkolenia. Kursy szkoleniowe zostaną uzgodnione między użytkownikiem a jego bezpośrednim przełożonym. Ponieważ przełożony użytkownika chce, a w niektórych przypadkach - musi wiedzieć, jakie szkolenia zostały już rozpoczęte, przeprowadzone lub pomyślnie ukończone, będziemy rejestrować dane użytkownika dotyczące postępów w nauce w zakresie szkoleń pracowniczych w obszarze wewnętrznym i przesyłać je do przełożonego. Przełożony użytkownika otrzyma następujące informacje:

 - status rejestracji na platformie (czy użytkownik jest zarejestrowany?)

- imię i nazwisko

- adres e-mail użytkownika

- nazwę rozpoczętego kursu /rozpoczętych kursów w obszarze wewnętrznym

- postępy w nauce w zakresie szkoleń w obszarze wewnętrznym (nie rozpoczęte / rozpoczęte /

  zakończone / zaliczone / niezaliczone)

- czas zmiany postępów w nauce w obszarze wewnętrznym

 W szczególności NIE są przekazywane: czas trwania poszczególnych szkoleń, liczba prób zaliczenia szkolenia/szkoleń, liczba dostępów do treści szkolenia, termin i czas trwania dostępów do szkolenia/szkoleń, czas zegarowy ostatniego dostępu do szkolenia/szkoleń, liczba lub treść błędnych odpowiedzi.

Przetwarzamy dane użytkownika dotyczące postępów w nauce w wewnętrznym obszarze pracownika (szkolenie nie rozpoczęte / rozpoczęte / zakończone / zaliczone / niezaliczone), aby użytkownik mógł uzgodnić dalsze szkolenia i kształcenie ze swoim przełożonym, a przełożony mógł sprawdzić dalsze potrzeby szkoleniowe i edukacyjne użytkownika. W przypadku zainicjowanych przez firmę lub niezbędnych szkoleń/dokształcania się (np. w przypadku szkoleń wymaganych prawem) przetwarzamy dane o postępach w nauce, aby móc udowodnić przeprowadzone szkolenia i ewentualnie ich pomyślne ukończenie. To samo dotyczy szkoleń, po zakończeniu których użytkownik otrzymuje certyfikat lub świadectwo.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkownika w ramach wewnętrznego obszaru pracowniczego jest § 26 BDSG w połączeniu z art. 88 RODO.

 Przekazane informacje oraz ocena (oceny) szkoleń są przez nas przechowywane przez okres zatrudnienia użytkownika. Po ustaniu stosunku zatrudnienia dane te zostaną usunięte.

 2.5.3 Obszar wewnętrzny dla firm partnerskich/klientów item

Po pomyślnym zarejestrowaniu się w item Academy pracownicy firm partnerskich/klientów item oprócz dostępu do strefy publicznej otrzymają również dostęp do strefy wewnętrznej dla firm partnerskich/klientów item, o ile spełnione zostaną niezbędne wymagania. Jeśli użytkownik nie chce zarejestrować się w item Academy, to zapewnimy mu dostęp do wewnętrznej strefy dla firm partnerskich za pośrednictwem naszej firmy partnerskiej/naszego klienta. Nasza firma partnerska może wówczas zapewnić użytkownikowi ten dostęp. W strefie wewnętrznej item Academy użytkownik może brać udział w szkoleniach, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zawodowe lub pomyślnie ukończyć wymagane przez firmę szkolenia. Użytkownik uzgadnia szkolenia ze swoim pracodawcą. Ponieważ pracodawca użytkownika chce, a w niektórych przypadkach - musi wiedzieć, jakie szkolenia zostały już rozpoczęte, przeprowadzone lub pomyślnie ukończone, będziemy rejestrować dane dotyczące postępów użytkownika w nauce w zakresie szkoleń dla firm partnerskich item i klientów w obszarze wewnętrznym i przesyłać je do przełożonego. Pracodawca użytkownika otrzyma następujące informacje:

 - status rejestracji na platformie (czy użytkownik jest zarejestrowany?)

- imię i nazwisko

- adres e-mail użytkownika

- nazwę rozpoczętego kursu /rozpoczętych kursów w obszarze wewnętrznym

- postępy w nauce w zakresie szkoleń w obszarze wewnętrznym (nie rozpoczęte / rozpoczęte /

  zakończone / zaliczone / niezaliczone)

- czas zmiany postępów w nauce w obszarze wewnętrznym

 W szczególności NIE są przekazywane: czas trwania poszczególnych szkoleń, liczba prób zaliczenia szkolenia/szkoleń, liczba dostępów do treści szkolenia, termin i czas trwania dostępów do szkolenia/szkoleń, czas zegarowy ostatniego dostępu do szkolenia/szkoleń, liczba lub treść błędnych odpowiedzi.

Przetwarzamy również dane dotyczące postępów użytkownika w nauce w obszarze wewnętrznym dla firm partnerskich/klientów firmy item (szkolenie nie rozpoczęte / rozpoczęte / ukończone / zaliczone / niezaliczone), abyśmy mogli zalecić pracodawcy użytkownika, jakie dalsze szkolenia i kształcenie jest dla użytkownika odpowiednie, a jego pracodawca mógł stwierdzić, czy i gdzie jeszcze mogą występować potrzeby szkoleniowe i edukacyjne. W przypadku zainicjowanych przez firmę lub niezbędnych szkoleń/dokształcania się (np. w przypadku szkoleń wymaganych prawem) przetwarzamy dane o postępach w nauce, aby móc udowodnić przeprowadzone szkolenia i ewentualnie ich pomyślne ukończenie. To samo dotyczy szkoleń, po zdaniu których użytkownik otrzymuje certyfikat lub świadectwo.

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach item Academy stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

 Informacje, jakie posiadamy w celu zarządzania kontem czy profilem online użytkownika, są przez nas przechowywane dopóki konto czy profil użytkownika jest aktywne. Dane dotyczące postępów użytkownika w nauce podczas kursów szkoleniowych w obszarze wewnętrznym przekażemy po zakończeniu/pomyślnym ukończeniu kursu pracodawcy użytkownika, a następnie skasujemy je. 

2.6 Inne dane osobowe udostępnione przez osobę, której dane dotyczą, np. w ramach zapytania ofertowego

Oprócz wymienionych wyżej danych o użytkowaniu item zbiera i przetwarza dane osobowe udostępniane przez osobę, której dane dotyczą, np. w ramach kontaktów poprzez e-mail. W tej sytuacji zbierane mogą być w szczególności następujące dane osobowe:

 • imię, nazwisko;
 • w razie potrzeby (firmowe) dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość);
 • adres e-mail;
 • treść przesłanej do nas wiadomości;
 • stanowisko oraz przedsiębiorstwo, a także
 • inne dane przedsiębiorstwa, takie jak na przykład nazwa i adres przedsiębiorstwa (lub klienta).

Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu opracowywania i realizacji skierowanego do nas zapytania ofertowego. Przedmiotowe dane są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO lub art. 6 ust. 1 f) RODO w celu realizacji złożonego do nas zapytania ofertowego, w zależności od tego, czy mają one związek z zawartą / zainicjowaną przez nas umową, czy nie.

Udostępnione nam informacje przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne w celu opracowania przedmiotowej sprawy. Zapisy rutynowych zapytań ofertowych przechowywane są zwykle przez okres 6 miesięcy. W niektórych przypadkach (na przykład, kiedy zapytanie ofertowe dotyczy zawartej umowy lub kiedy konieczne jest zasięgnięcie porady prawnej w celu opracowania skargi) może istnieć konieczność przechowywania zapisów naszej komunikacji przez okres do 3 lat.

3. Pliki cookie i podobne technologie 

3.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Na naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie, aby uatrakcyjnić wizytę na naszej witrynie i umożliwić korzystanie z określonych funkcji oraz prowadzić statystyczną ewidencję użytkowania naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, automatycznie wytwarzane przez przeglądarkę i zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) użytkownika podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie powodują na urządzeniu końcowym żadnej szkody, nie zawierają żadnych wirusów, trojanów czy innego szkodliwego oprogramowania. W pliku cookie znajdują się informacje, które wiążą się każdorazowo z określonym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy w ten sposób wiedzę na temat tożsamości użytkownika. Większość stosowanych przez nas plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Dzięki nim możemy oferować np. wyświetlanie zawartości koszyka zakupów obejmujące różne strony, które pozwala stwierdzić, ile artykułów znajduje się w danej chwili w koszyku i jaka jest aktualna wartość zakupów. Inne pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznawanie tego komputera podczas kolejnej wizyty użytkownika na naszej witrynie (tzw. trwałe pliki cookie). W szczególności to właśnie te pliki cookie służą do kształtowania naszej oferty w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika, efektywniejszy i bezpieczniejszy. Dzięki tym plikom istnieje na przykład możliwość wyświetlania użytkownikom na stronie informacji specjalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Oczywiście można ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie gromadziła naszych plików cookie na danym urządzeniu końcowym. Funkcja pomocy na pasku menu większości przeglądarek internetowych wyjaśnia, jak spowodować, aby przeglądarka nie akceptowała nowych plików cookie czy zgłaszała otrzymanie nowych plików cookie oraz jak usunąć otrzymane już pliki i zablokować wszystkie kolejne.

W tym celu należy postępować w następujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer:

1. W menu „Narzędzia” wybierz punkt „Opcje internetowe”.

2. Kliknij na zakładkę „Ochrona danych”.

3. Teraz możesz dokonać ustawienia zabezpieczeń dla strefy internetowej. Tutaj ustawisz, czy i jakie pliki cookie mają być przyjmowane lub odrzucane.

4. Za pomocą przycisku „OK” potwierdź ustawienie.

W przeglądarce Firefox:

1. W menu „Narzędzia” wybierz punkt Ustawienia.

2. Kliknij na „Ochronę danych”.

3. W liście rozwijanej wybierz wpis „Załóż zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika”.

4. Teraz możesz ustawić, czy pliki cookie mają być akceptowane, jak długo chcesz je przechowywać, a także dodać wyjątki, jakim witrynom internetowym zawsze zezwalasz, a jakim nigdy nie zezwalasz na wstawianie plików cookie.

5. Za pomocą przycisku „OK” potwierdź ustawienie.

W przeglądarce Google Chrome:

1. Kliknij na menu przeglądarki Chrome na pasku symboli przeglądarki.

2. Teraz wybierz „Ustawienia”.

3. Kliknij na „Wyświetl ustawienia rozszerzone”.

4. W „Ochronie danych” kliknij na „Ustawienia treści”.

5. W „Plikach cookie” możesz dokonać następujących ustawień dotyczących plików cookie:

 • usunąć pliki cookie;
 • standardowo zablokować pliki cookie;
 • standardowo usuwać pliki cookie i dane witryn internetowych po zakończeniu pracy przeglądarki;
 • dopuścić wyjątki dla pików cookie określonych witryn internetowych czy domen.

W przeglądarce Safari (Mac):

1. Na pasku menu z prawej strony u góry kliknij koło zębate, aby wywołać ustawienia, a następnie kliknij na „Ustawienia”.

2. Kliknij na zakładkę „Ochrona danych”.

3. W „Plikach cookie” możesz dokonać następujących ustawień dotyczących plików cookie:

 • uniemożliwianie śledzenia na różnych witrynach;
 • blokowanie wszystkich plików cookie.

4. Aby usunąć zapisane pliki cookie i dane, wybierz „Zarządzaj danymi witryny internetowej”, następnie wybierz jedną lub kilka witryn internetowych, po czym kliknij „Usuń” lub „Usuń wszystkie”/.

5. Aby wyświetlić, jakie witryny internetowe, pliki cookie lub dane są zapisywane: wybierz „Zarządzaj danymi witryn internetowych”.

Informujemy jednak o tym, że bez plików cookie nie wszystkie funkcje tej witryny internetowej mogą być dostępne w pełnym zakresie.

Wykorzystujemy pliki cookie w związku z następującymi funkcjonalnościami:

3.2 Google Analytics

Używamy Google Analytics, usługi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google wstawia dla Google Analytics określone pliki cookie. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej witryny internetowej (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Wykorzystujemy zapisane informacje do analizowania sposobu korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynach internetowych oraz realizacji dalszych usług związanych z korzystaniem z nich. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi zbieranymi przez Google.

Zwracamy uwagę, że na tej witrynie internetowej korzystamy z funkcji Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP są skracane przed przesłaniem ich na serwer w USA. Tym samym zasadniczo wykluczone jest bezpośrednie odniesienie zapisanych danych do konkretnej osoby. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer w USA i tam skracany.

Uzyskane dane przetwarzamy na podstawie naszego nadrzędnego interesu, jakim jest optymalne wprowadzenie na rynek naszej oferty internetowej zgodnie z art.6 ust. 1 f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

W każdej chwili można sprzeciwić się zbieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek usługi Google Analytics pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Dodatkowo należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi wykorzystywania danych przez Google w sieci partnerskiej Google pod adresem: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ 

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się na stronie: policies.google.com/privacy 

Dane osobowe użytkowników są po 14 miesiącach automatycznie usuwane lub anonimizowane. Usuwanie danych, których czas przechowywania upłynął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

 

3.3 Remarketing w Google Analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji remarketingu w Google Analytics. Oferentem jest Google. Korzystamy z tej funkcji, aby uruchamiać opartą na zainteresowaniach, spersonalizowaną reklamę na stronach internetowych osób trzecich, które również uczestniczą w reklamowej sieci Google.

Aby ta usługa reklamowa była możliwa, podczas wizyty użytkownika na naszej witrynie internetowej Google zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki plik cookie o określonym ciągu liczbowym. Ten plik cookie rejestruje zarówno samą wizytę, jak i korzystanie z naszej witryny internetowej. Jeżeli następnie dany użytkownik odwiedzi witrynę internetową osoby trzeciej, która również korzysta z sieci reklamowej Google, będą wyświetlać się na niej reklamy nawiązujące do naszej witryny lub do naszych ofert, które się tam znajdują. Zgodnie z oświadczeniem Google nie dochodzi do łączenia danych zebranych w ramach remarketingu Google z zapisanymi ewentualnie przez Google danymi osobowymi użytkowników (np. w związku z tym, że zarejestrowali się oni do jednej z usług Google, takich jak Gmail). Według informacji Google w remarketingu stosowana jest pseudonimizacja.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizowaniu korzystania z naszej witryny internetowej w celu wyświetlania jej użytkownikom spersonalizowanej reklamy i zapewniania w ten sposób ekonomicznego prowadzenia witryny.

Aby trwale zdezaktywować tę funkcję, Google oferuje dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem https://www.google.com/settings/ads/plugin 

Tzw. marketing cross-device Google umożliwia śledzenie zachowania użytkowników także na kilku urządzeniach końcowych, dzięki czemu odnosząca się do zainteresowań, spersonalizowana reklama może być wyświetlana użytkownikom także w przypadku przejścia na inne urządzenie końcowe. Warunkiem tego jest jednak posiadanie istniejącego konta Google oraz wyrażenie zgody na powiązanie swojej historii przeglądania z tym kontem.

Google podaje więcej informacji na temat remarketingu Google pod adresem https://www.google.com/privacy/ads/ 

Dane osobowe użytkowników są po 24 miesiącach automatycznie usuwane lub anonimizowane. Usuwanie danych, których czas przechowywania upłynął, odbywa się automatycznie raz w miesiącu. 

 

3.4 Śledzenie konwersji Google Ads

Ta witryna internetowa stosuje program Google AdWords, w ramach którego korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. AdWords to program reklamy internetowej firmy Google. Po kliknięciu na ogłoszenie włączone przez Google na urządzeniu końcowym użytkownika zainstalowany zostaje plik cookie do śledzenia konwersji. Informacje zbierane za pomocą pliku konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla nas jako klienta Ads firmy Google, a zatem np. do rejestrowania liczby sprzedaży i innych konwersji wynikających z kliknięcia na ogłoszenie włączone przez Google. Te pliki cookie po 30 dniach tracą ważność, nie zawierają danych osobowych i nie służą tym samym do identyfikacji osoby użytkownika.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania w przeglądarce. Informujemy jednak, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystywane. Ponadto istnieje możliwość dezaktywowania na swojej przeglądarce ogłoszeń odnoszących się do zainteresowań użytkowników na stronach Google oraz w internecie (w obrębie sieci reklamowej Google) poprzez aktywowanie tutaj http://www.google.de/settings/ads  przycisku „Wył.” albo dezaktywowanie tej funkcji tutaj http://www.aboutads.info/choices/ . Więcej informacji na temat odpowiednich możliwości ustawień oraz ochrony danych w Google mona znaleźć pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 

3.5 Eloqua

Na naszej witrynie internetowej przy rejestracji / logowaniu oraz wysyłce wiadomości e-mail korzystamy z usługi analitycznej Eloqua, oferowanej przez Oracle Corporation, 100 Oracle Pkwy, Redwood City, CA 94065, USA („Eloqua”). Eloqua umożliwia nam analizowanie korzystania z naszej witryny internetowej. Wiadomości e-mail wysyłane za pośrednictwem usługi Eloqua wykorzystują technologie śledzenia. Umożliwia nam to poznawanie zachowań związanych z odczytywaniem wiadomości e-mail i ustalanie, czy na przykład są one otwierane i jakie linki są przy tym uruchamiane. W celu realizacji tej usługi Eloqua stosuje pliki cookie. Te pliki cookie zbierają informacje dotyczące zachowań użytkowników naszej witryny internetowej. Informacje zbierane przez pliki cookie na naszej witrynie internetowej są widoczne tylko dla nas i nie dzielimy się nimi z Oracle ani z innymi użytkownikami systemu Eloqua. 

Opisany sposób przetwarzania danych jest realizowany na podstawie naszego nadrzędnego interesu, jakim jest optymalne wprowadzenie na rynek naszej oferty internetowej zgodnie z art.6 ust. 1 f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej oraz wiadomości e-mail.

Dane osobowe użytkowników są po 24 miesiącach automatycznie usuwane lub anonimizowane. 

W każdej chwili można sprzeciwić się zbieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z następującego linku: www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych w Eloqua znajduje się na stronie: www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

3.6 LinkedIn

Nasza witryna internetowa stosuje narzędzie do śledzenia „LinkedIn Insight Tag” firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Narzędzie to wstawia do przeglądarki internetowej użytkownika plik cookie, który umożliwia rejestrację m.in. następujących danych: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz zdarzenia, które mają miejsce na stronie (np. wejścia na stronę). Dane te są kodowane, w ciągu 7 dni anonimizowane, a zanonimizowane dane zostają w ciągu 90 dni usunięte. LinkedIn nie przekazuje firmie item danych osobowych, lecz oferuje zanonimizowane raporty o docelowej grupie witryny internetowej oraz efektywności ogłoszeń. Uzupełniająco poprzez tag Insight LinkedIn oferuje możliwość retargetowania. Za pomocą tych danych item może wyświetlać profilowaną reklamę poza swoją witryną internetową bez identyfikowania osoby użytkownika witryny. Więcej informacji o ochronie danych w LinkedIn można znaleźć we wskazówkach LinkedIn na temat ochrony danych.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

Członkowie LinkedIn mogą sterować korzystaniem ze swoich danych osobowych w celach reklamowych poprzez ustawienia konta. Aby dezaktywować tag Insight na witrynie internetowej LinkedIn („opt-out”) kliknijtutaj.

3.7 Taboola

Piksel odwiedzającego i plik cookie firmy Taboola Inc., 28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010, USA („Taboola”) są przez nas stosowane do pomiaru konwersji. W ten sposób można śledzić zachowanie użytkowników, kiedy po kliknięciu na ogłoszenie reklamowe Taboola zostają oni przekierowani na naszą witrynę internetową. Metoda ta służy statystycznej i marketingowej analizie skuteczności ogłoszeń reklamowych Taboola i może się przyczynić do optymalizacji działań reklamowych w przyszłości. Zbierane dane są dla nas anonimowe, nie dają zatem możliwości poznania tożsamości użytkowników. 

Wobec śledzenia przez Taboola można w każdej chwili wyrazić sprzeciw; w tym celu należy kliknąć w pole „Odrzuć” (opt-out) w deklaracji o ochronie danych firmy Taboola pod adresem www.taboola.com/de/privacy-policy. Tutaj można znaleźć też więcej informacji o ochronie danych w firmie Taboola Inc. Plik cookie opt-out obowiązuje tylko dla używanego w danym wypadku urządzenia, traci on też ważność w przypadku usunięcia plików cookie. 

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

Usunięcie przesłanych danych następuje w ciągu 3 miesięcy.

3.8 Outbrain

W niektórych obszarach naszej witryny internetowej korzystamy z technologii oferenta Outbrain UK Ltd., Outbrain UK Limited, 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JAUK („Outbrain”). Za pomocą tak zwanych widżetów użytkownicy przekierowywani są do dalszych, ewentualnie również interesujących dla nich treści w obrębie naszej witryny internetowej oraz na strony osób trzecich. Treści wyświetlone w widżecie Outbrain są automatycznie sterowane i dostarczane przez Outbrain w zakresie merytorycznym i technicznym.

Rekomendacje zachęcające do przeczytania znajdujące się najczęściej pod artykułem określane są na podstawie treści czytanych dotychczas przez użytkownika. W celu wyświetlania tych opartych na zainteresowaniach, dalej idących treściach Outbrain stosuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym lub w przeglądarce użytkownika. Outbrain zbiera takie dane, jak źródło urządzenia, typ przeglądarki oraz adres IP użytkownika, w którym w celu jego anonimizacji usunięty zostaje ostatni oktet. Outbrain przydziela tak zwany Universally Unique Identifier (UUID), za pomocą którego można zidentyfikować użytkownika w odniesieniu do urządzenia końcowego, w momencie odwiedzania przez niego witryny internetowej, do której zaimplementowany jest widżet Outbrain. Outbrain zakłada profile użytkowników, w których agregowane są interakcje użytkowników (np. wejścia na stronę i kliknięcia) przeglądarki lub urządzenia końcowego, aby w ten sposób ustalić preferencje UUID.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom zintegrowanych rekomendacji zachęcających do przeczytania i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej. 

Wobec śledzenia przez Outbrain można w każdej chwili wyrazić sprzeciw; w tym celu należy kliknąć w pole „Odrzuć” (opt-out) w deklaracji ochrony danych firmy Outbrain pod adresem www.outbrain.com/de/legal/privacy. Tutaj można znaleźć też więcej informacji o ochronie danych w firmie Outbrain, Plik cookie opt-out obowiązuje tylko dla używanego w danym wypadku urządzenia, traci on też ważność w przypadku usunięcia plików cookie.

Dane osobowe użytkowników są po 13 miesiącach automatycznie usuwane lub anonimizowane. 

3.9 Microsoft Bing Ads

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z Bing Ads, usługi Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”). Usługa ta umożliwia nam śledzenie aktywności użytkowników na naszej witrynie internetowej, kiedy dostaną się oni na naszą witrynę poprzez ogłoszenia Bing Ads. W takim przypadku na komputerze użytkownika wstawiony zostaje plik cookie. Poprzez tag Bing UET, który jest włączony w naszą witrynę, możemy zapisywać pseudonimizowane informacje o korzystaniu z naszej witryny. Należą do nich między innymi czas pozostawania na naszej witrynie, odsłaniane obszary naszej witryny oraz informacja o tym, za pośrednictwem jakiego ogłoszenia użytkownik dotarł do naszej witryny. 

Zebrane informacje przenoszone są na serwer Microsoft w USA. Więcej informacji o ochronie danych w firmie Microsoft i Bing można znaleźć w postanowieniach dotyczących ochrony danych firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement). 

Za pomocą udostępnionych przez Microsoft specjalnych narzędzi można zadbać o to, aby usługa Bing Adds nie była na danym komputerze realizowana: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

Dane te przechowywane są przez Microsoft przez 180 dni.

3.10 Materiały wideo YouTube

Do tej strony internetowej item włączył komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo na bezpłatne umieszczanie wideoklipów, a innym użytkownikom na również bezpłatne oglądanie ich, ocenianie i komentowanie. YouTube zezwala na publikację wszystkich rodzajów materiałów wideo, dlatego na portalu internetowym dostępne są kompletne audycje filmowe i telewizyjne, a także teledyski, trailery lub filmy wideo samodzielnie nagrane przez użytkowników.

Spółka operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każde wywołanie jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez item i z którą zintegrowany został komponent YouTube (wideo YouTube), powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego osoby, której dane dotyczą, automatycznie zleca danemu komponentowi YouTube pobranie widoku odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego technicznego procesu YouTube i Google otrzymują informację, która konkretna podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje z chwilą wywołania podstrony, zawierającej wideo YouTube, która konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez daną osobę. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przyporządkowywane do konta, jakie osoba, której dane dotyczą, posiada w serwisie YouTube.

YouTube i Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację o wizycie danej osoby na naszej stronie internetowej zawsze wtedy, kiedy osoba ta w momencie wywoływania naszej strony jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba ta kliknie na wideo YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie przesyłania tego rodzaju informacji do YouTube i Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

Opublikowane przez YouTube postanowienia w sprawie ochrony danych, które dostępne są na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/, wyjaśniają zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

3.11 Google Maps

W naszą witrynę włączone są mapy należące do usługi „Google Maps” oferowanej przez Google. Do przetwarzanych danych mogą należeć w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które nie są jednak zbierane bez ich zgody (uzyskiwanej z reguły w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Deklarację ochrony danych Google, zawierającą więcej informacji o usłudze Google Maps, można znaleźć tutaj: www.google.com/policies/privacy/.

W każdej chwili można sprzeciwić się zbieraniu danych ze skutkiem na przyszłość, korzystając z dodatku dezaktywacyjnego dla przeglądarek usługi Google Maps pod adresemhttps://adssettings.google.com/authenticated.

3.12 Yandex Metrica (obowiązuje tylko dla użytkowników rosyjskiej domeny witryn internetowych)

Rosyjska domena (https://ru.item24.com) tej witryny internetowej korzysta z Yandex Metrica, usługi analizy internetowej oferowanej przez Yandex LLC, 16, Leo Tolstoy Straße, Moskwa, 119021 Rosja ("Yandex"). Yandex Metrica używa plików cookie, aby analizować użytkowanie naszej rosyjskiej domeny witryn internetowych (https://ru.item24.com). 

Na podstawie analizy danych o użytkowaniu możemy gromadzić informacje o korzystaniu z poszczególnych elementów naszej witryny internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą witrynę internetową i sprawiać, aby była coraz bardziej przyjazna dla użytkownika. Ponadto na podstawie statystycznej analizy zachowania użytkowników możemy dokonywać ulepszeń technicznych na naszej witrynie internetowej oraz usuwać ewentualne błędy.

Yandex Metrica zbiera dane o użytkowaniu tylko w formie pseudonimizowanej, następnie analizuje je i zapisuje. Sporządzane są też wyłącznie pseudonimizowane profile użytkowników, a następnie analizowane do wyżej wymienionych celów. Z raportów Yandex Metrica na temat korzystania z witryn internetowych wynikają jedynie informacje techniczne, które w żaden sposób nie mogą być użyte do identyfikacji poszczególnych użytkowników naszej witryny.

Na naszej witrynie internetowej włączone jest ponadto maskowanie adresów IP Yandex Metrica. Dzięki temu adresy IP są maskowane przed przesłaniem na serwer Yandex. Tym samym bezpośrednie odniesienie zapisanych danych do konkretnej osoby jest z reguły wykluczone. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika jako cześć procesu Yandex Metrica nie jest łączony z innym danymi zarządzanymi przez Yandex. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej są przesyłane na jeden z serwerów Yandex w Rosji i tam przechowywane. 

Można odrzucić przyszłe rejestrowanie przez Yandex danych generowanych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania z witryny internetowej, poprzez użycie dodatku opt-out, który można otrzymać pod poniższym adresem: yandex.com/unterstützend/metrica/allgemein/opt-out.xml. 

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wyświetlaniu naszym klientom spersonalizowanej reklamy i analizowaniu użytkowania naszej witryny internetowej.

Informacje o ochronie danych w firmie Yandex Metrica można znaleźć pod adresem: metrica.yandex.com/about/info/gdpr und yandex.com/support/metrica/general/gdpr.html.

3.13 Możliwość wyrażenia sprzeciwu / plik opt-out

Oprócz opisanych już metod dezaktywacji przedstawione technologie można też całościowo zablokować poprzez wstawienie odpowiedniego pliku cookie do przeglądarki. Istnieje też możliwość dezaktywacji reklamy opartej na preferencjach za pomocą otwieranego tutaj managera preferencji.

3.14 Instana

Na naszej stronie internetowej stosujemy oprogramowanie End Use Monitoring (EUM) firmy Instana, Inc., 222 S. Riverside Plaza, 15th Floor, Chicago, IL 60606 (dalej zwanej „Instana”).

Za pomocą Instana możemy obserwować stan używanych na naszej stronie internetowej narzędzi inżynieryjnych (Engineringtools), jak również wykrywać błędy techniczne w celu ich możliwie szybkiego usunięcia. Dzięki Instana możemy również analizować wykorzystanie narzędzi inżynieryjnych. Możemy np. zobaczyć ilość wpływających żądań oraz czas ich wpłynięcia. Informacje te pomagają nam optymalizować narzędzie inżynieryjne na potrzeby naszych użytkowników. Oprócz tego możemy również definiować ewentualne problemy naszych klientów podczas korzystania z narzędzia inżynieryjnego i pracować nad ich rozwiązaniem.

Instana działa za pośrednictwem JavaScript, który wykonuje przeglądarka użytkownika. JavaScript zbiera informacje do wyżej wymienionych celów i przekazuje te dane w zanonimizowanej formie do Instana, Inc. Adres IP użytkownika jest przesyłany w postaci zanonimizowanej. Oprócz tego data i godzina żądania, różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość danych przesyłanych w każdym przypadku, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs oraz język i wersja oprogramowania przeglądarki przesyłane są do Instana, Inc. Instana, Inc. usuwa informacje użytkownika zasadniczo po siedmiu dniach, jednak najpóźniej po upływie roku. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych oraz korzystaniu z tych informacji przez Instana, Inc. poprzez dezaktywację JavaScript w swojej przeglądarce lub zainstalowanie narzędzia, np. „NoScript”. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik być może nie będzie mógł korzystać z funkcji narzędzia inżynieryjnego w pełnym zakresie.

Częścią składową Instana jest funkcja Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107 (zwana dalej „Cloudflare”). Cloudflare, Inc. jest podwykonawcą Instana, Inc. W tym celu Cloudflare wykorzystuje plik cookie (__cfuid). Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na komputerze użytkownika. Cloudflare sprawdza w pierwszej kolejności, czy adres IP użytkownika pochodzi z tzw. sieci bot (grupy zautomatyzowanego szkodliwego oprogramowania). W takim przypadku Cloudflare uniemożliwiłaby dostęp do narzędzia inżynieryjnego. Za pośrednictwem Cloudflare możemy również skrócić czasy dostępu do narzędzia inżynieryjnego, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Adres IP użytkownika pozostaje zapisany na jednym z serwerów Cloudflare, Inc. przez 24 godziny. Użytkownik może zapobiec zapisaniu pliku cookie (__cfuid) poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik być może nie będzie mógł korzystać z funkcji narzędzia inżynieryjnego w pełnym zakresie.

Podstawę prawną dla korzystania z Instana, w tym również z Cloudflare stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, przy czym nasz uzasadniony interes wynika z zamieszczonych wyżej opisów technicznych.

Więcej informacji dotyczących deklaracji ochrony danych osobowych Instana można znaleźć na stronie: www.instana.com/privacy-policy/.

Więcej informacji dotyczących deklaracji ochrony danych osobowych Cloudflare można znaleźć na stronie: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4. Przesyłanie i przekazywanie danych osobowych

W razie potrzeby item przesyła dane osobowe do:

 • innych spółek item lub innych osób trzecich – np. partnerów sprzedaży czy dostawców – jeżeli jest to niezbędne w związku z oferowaniem i realizacją ofert i usług item lub inicjowaniem, prowadzeniem czy zarządzaniem relacjami handlowymi,
 • dostawców IT, którzy przetwarzają dane w ramach świadczenia usług (jak np. usługodawcy czynności konserwacyjnych IT), i/lub
 • osób trzecich, jeżeli jest to niezbędne w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub dochodzenia, wykonania czy obrony roszczeń prawnych (np. w związku z postępowaniem arbitrażowym czy sądowym – do sądów, sądów arbitrażowych, urzędów czy doradców prawnych).

Odbiorcy mają siedzibę częściowo w krajach, których ustawy o ochronie danych nie odpowiadają poziomowi ochrony danych kraju siedziby użytkowników.

W takim przypadku item podejmuje działania, których celem jest innego rodzaju zapewnienie właściwych i stosownych gwarancji ochrony danych osobowych.

Przekazywanie danych do spółek item oraz odbiorców zewnętrznych koncernu ma w tych krajach miejsce tylko wówczas, kiedy (i) zawarły one standardowe klauzule umowne UE z item albo (ii) – w przypadku odbiorców z siedzibą w USA – posiadają certyfikat przestrzegania Tarczy Prywatności UE – USA.

 

5. Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane (zgoda, która została nam w tym zakresie udzielona, obowiązuje nadal także po zakończeniu naszego stosunku handlowego) oraz zgodnie z prawem mającym w danym wypadku zastosowanie. 

Szczególne informacje w niniejszej deklaracji ochrony danych oraz prawne wytyczne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych, w szczególności takich, które musimy przechowywać zgodnie z prawem podatkowym, pozostają nienaruszone. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą (art. 15-18, 20-21 RODO)

W każdej chwili można zażądać od nas przesłania kopii swoich danych osobowych. 

W kwestii przekazanych nam danych osobowych, które przechowujemy w celu wynikającym z zawartej z nami umowy lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, można w każdej chwili zażądać kopii tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak aby możliwe było ich dalsze wykorzystanie lub przekazanie innej organizacji.

Jeśli zdaniem użytkownika jego przechowywane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, może on od nas zażądać ich skorygowania lub uzupełnienia. 

Osoba, której dane dotyczą, ma też ewentualnie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz żądania od nas ograniczenia tego przetwarzania lub usunięcia jej danych. 

Jeżeli prosimy o zgodę na wykorzystanie danych użytkownika do określonego celu, może on w dowolnej chwili wycofać udzieloną zgodę. Poinformujemy też o tym, w jaki sposób można to zrobić. 

Od tych praw istnieje jednak kilka wyjątków. Na przykład nie możemy usunąć danych, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania albo jeżeli przechowujemy je w związku z zawartą umową. Ponadto możemy odmówić udzielenia informacji i dostępu do danych, jeżeli wraz z udostępnieniem informacji ujawnione zostaną dane osobowe dotyczące innych osób albo jeżeli z prawnych powodów nie możemy tych informacji ujawnić.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w punkcie 1. 

W razie wątpliwości co do naszego postępowania z danymi osobowymi można złożyć skargę we właściwym ogranie ochrony danych (Krajowy Inspektor Ochrony Danych i Swobody Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.ldi.nrw.de.

7. Bezpieczeństwo danych

Nasza witryna internetowa korzysta z szyfrowania SSL. Firma item i jej dostawcy danych informatycznych spełniają wszystkie prawnie wymagane warunki techniczne i organizacyjne pozwalające na chronienie swoich danych zgodnie z aktualnym, ogólnym stanem techniki, w szczególności przez ich utratą, fałszowaniem czy dostępem osób nieupoważnionych. 

Informujemy, że w przypadku nawiązania z nami kontaktu poprzez e-mail nie będziemy mogli zagwarantować poufności przekazywanych informacji. Treści wiadomości e-mail są podczas ich przesyłania narażone z reguły na szpiegowanie przez nieupoważnione osoby trzecie. 

8. Linki do innych witryn internetowych

Witryna internetowa może zawierać hiperlinki do i od witryn internetowych osób trzecich. Korzystając z hiperlinków do tych witryn internetowych, należy pamiętać, że nie odpowiadamy za ani nie gwarantujemy za obce treści czy warunki ochrony danych, ani nie mamy na nie wpływu. Przed przesłaniem danych osobowych do tych witryn internetowych należy zawsze upewnić się co do obowiązujących w danym wypadku warunków ochrony danych.

9. Zmiany deklaracji ochrony danych 

Firma item zastrzega sobie w każdej chwili prawo do aktualizowania tej deklaracji ochrony danych bez zapowiedzenia (może to wynikać na przykład z bieżących wydarzeń, tj. nowelizacji prawa ochrony danych, lub z ewentualnej konieczności modyfikacji naszej witryny internetowej). Data tej deklaracji podana u góry na pierwszej stronie będzie przez item odpowiednio aktualizowana. Przy każdym korzystaniu z witryny internetowej należy sięgać do obowiązującej w danym momencie, aktualnej deklaracji ochrony danych. W niektórych przypadkach, jeżeli nakazują tego przepisy prawa, firma item może też aktywnie przypominać o określonych działaniach związanych z ochroną danych lub zwracać uwagę na istotne zmiany niniejszej deklaracji ochrony danych.

Formularz kontaktowy

Służymy pomocą przy planowaniu Twoich projektów.
Indywidualnie i wyjątkowo wydajnie.

Uruchom konfigurację

Indywidualne, proste i
wygodne planowanie online

Katalog online

Prosty i wygodny sposób na
złożenie zapytania!

pl
Język
Kraj
Polska
Szukaj partnera handlowego